Endret: 15 aug 2019     Opprettet: 19 feb 2019

Nyttig informasjon fra A-Å

Her vil du finne svar på det meste du trenger å vite som beboer i Birkelunden.

Birkelunden boligsameie A-Å

Denne listen er ment som en hjelp til de som eier og leier seksjoner i sameiet. Sameiets husordensregler, vedtekter og offentlig lovgivning har prioritet før disse reglene.

 

Atrier
Det er beboeres ansvar at atriene holdes rene. Det anbefales at hvert hus lager egne liste for feiing og vasking og fordeler dette seg imellom.

Oppbevaring av sko, sportsutstyr, barnevogner, sykler, akebrett og lignende i atriet er ikke tillatt da rømningsveier skal holdes fri. Barnevogner og gåstoler kan parkeres midlertidig under trappen.

Det er forbudt å bruke stearinlys, telys, fakler og lignende i atriet av hensyn til brannsikkerhet.

Husk å ha utelys på, dette gjelder særlig om vinteren.
 

Avfall
Sameiet har nedgravde avfallskontainere ved nedkjøringen til garasjen. Avfall skal kildesorteres ihht. regler fra Bærum kommune, og kastet i riktig nedkast. Garasjenøkkel benyttes for innkastene dersom de er låst.

For å unngå for mye lukt og søl, skal restavfall og matavfall kastes i lukket/knyttet plastpose. (Dette vil også spare oss for utgifter til rengjøring av containere).

Poser til matavfall hentes i den innerste gangen ved bodene i en merket plastkasse. Begynner denne og bli tom, gi beskjed til styret som bestiller opp nye poser.

Innkastene håndtere bare avfall i "plastposestørrelse". Større ting som skal kastet må den enkelte selv bringe til Isi, miljøstasjon eller forhandler. Alt annet enn husholdningsavfall skal leveres på Isi, miljøstasjon eller til butikk. Dette gjelder eks. treverk, elektrisk avfall, batterier, malingrester, bildekk osv. Sameiet kan bli bøtelagt for feilsortering, eller om noen kaster spesialavfall i innkastene.

Fra venstre mot høyre så kastes følgende:
Matavfall | Restavfall | Plast | Papir | Papir

Guide til kildesortering: https://sortere.no/info/kommune/B%C3%A6rum/Akershus/

Se Bærum kommunes hjemmeside for mer informasjon om avfallsordningene.: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/

Oversikt over Isi gjenvinningsstasjon: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/isi/isi_norsk.pdf

 

Boder
Hver seksjon disponerer en bod i garasjeanlegget. Seksjonseier er selv ansvarlig for sikring av boden, og forsikring av innhold i boden. Boden kan ikke ansees som en innebod ifht. temperatur, fuktighet, skadedyr m.v. Det er ikke tillatt å oppbevare gass under trykk eller brannfarlige væsker i bodene i garasjeanlegget. (Kfr. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen)

 

Branninstruks for Birkelunden boligsameie
Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, samt brannfarlig vare, ligger til grunn for denne branninstruksen og sjekklisten for alle seksjonseiere og brukere av boenheter i Birkelunden boligsameie. Branninstruks finner du HER.

Røykvarsler/brannvarsler

Krav:  Alle boenheter skal ha montert minst én røykvarsler i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig på alle soverom når døren er lukket. 

Ansvar:  Det er eier som har ansvaret for at det finnes røykvarsler i boenhetene. Eier har også informasjonsansvar overfor bruker/leietaker. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet av røykvarslerne. Som vedlikehold anses bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende.

Brannslokkingsutstyr

Krav: Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom. Fellesområder som garasjer og fellesrom skal være utstyrt med tilstrekkelig slokkeutstyr.

Ansvar:  Det er eier som har ansvaret for at det anskaffes og utplasseres brannslokkingsutstyr i boenhetene.

Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene.
Det er styret som har ansvar for vedlikehold av brannvernutstyr i fellesområdene.

Rømningsveier

Krav:  Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer.

Ansvar:  Det er styret som har ansvar for at rømningsveiene er frie.

Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler.

 

Brøyting (måking/snøfjerning)
Sameiet har avtale om brøyting av gangveier, kjøreveier og parkeringsplass etter snøfall. Beboere er selv ansvarlig for å fjerne snø fra atrier og inngangspartier. Større snømengder må også fjernes fra verandaer.

 

Dugnad
Det skal avholdes dugnad to ganger i året, en om våren og en om høsten slik at beboerne kan være med på å gjøre det fint i nærområdet. Alle oppfordres til å delta, og vi ønsker også å gjøre dette til en sosial arena med lunch og hvor man kan møte naboene sine. Dato for dugnad annonseres i forkant.

I forbindelse med dugnader leies det inn ekstra containere til hageavfall og enkelte ganger til. restavfall. Containeren er primært til bruk for avfall fra dugnad og fellesområder. Se for øvrig avsnitt om avfall.

 

Dyrehold
Se husordensregler punkt 9.

 

Eierseksjonsloven
Finner du HER

 

EL-bil
Se «lading av kjøretøy»

 

Elektriker
Per i dag har vi ingen fast elektriker knyttet til sameiet.

 

Elektriske anlegg og utstyr for hver seksjon
Den enkelte seksjonseier har ansvar for kontroll og vedlikeholds av det elektriske anlegget i egen boenhet. Ved feil og mangler fra inntak (hovedsikring/måler) er det seksjonseier selv som må bestille og bekoste autorisert elektroinstallatør.

 

Felleskostnader
Felleskostnadene dekker drift og vedlikehold i sameiet som belysning på området, snømåking, strøing og feiing, grøntanlegg, skadedyr- og soppkontroll og forsikringer, kommunale avgifter (renovasjon, vann/avløp, feieravgift) kabeltilknytning (se kabel-tv/bredbånd) og administrasjon.

Boligsameiets forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltning AS. Skulle du mangle noen opplysninger eller oppdager feil på faktura ta kontakt med vår forretningsfører Jannike Hage Mohn.

Epost: Jannike.haga.mohn@obos.no Telefon : 22 86 54 54

 

Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 6626662. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Styret vil gjerne ha beskjed om skader som oppstår, send mail til styret@birkelundenboligsameie.no

Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseiere å betale egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseieres ansvar.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Garasjenedkjøring
Det er montert varme i nedkjøring til garasjen. Varmen virker i temperaturområdet ca. 4C til -8C

 

Garasjeplasser
Hver seksjon har en garasjeplass til disposisjon.

I felles garasjeanlegg er det av hensyn til brannsikkerheten og anbefaling fra Asker og Bærum Brannvesen kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/ skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul. Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag. Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere.

For fremleie av garasjeplass se vedtektenes §4.

 

Garasjeport
Garasjeporten åpnes med nøkkel utvendig og innvendig, med fjernkontroll eller med telefon. Porten skal normalt være lukket.

Hver seksjon har fått tildelt en nøkkel til garasjeport, som også passer til dører til garasjen og avfallsanlegget.

Garasjeporten kan åpnes ved å ringe tlf. 909 18 929 fra et nummer som er registrert som gyldig. Hver seksjon kan registrere to telefoner for dette ved å kontakte styret.

Om man ønsker at porten skal stå åpen så gjøres dette ved å åpne porten og deretter sette noe foran fotocelle i porten, eller å åpne døren i porten etter at porten er åpnet. Det kan være man må trigge lukking etter at porten har stått åpen på den måten, det gjøres ved bruk av nøkkel eller telefon.

Nødåpning av garasjeport (ved strømbrudd/feil) skjer ved at man trekker i snor med rødt håndtak ved motoren til garasjeporten. Porten kan deretter skyves til åpen stilling. Styret må varsles dersom det er feil på porten.

 

Green Team
Utvendig stell og orden, herunder klipping av plenen på fellesareal utføres av GreenTeam. Disse består av noen beboere som har avtale med styret om å utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver relatert til grøntområdene. GreenTeam rapporterer til styret. Dette er en erstatning for innleie av anleggsgartner.

 

Grill
Når grill benyttes skal denne ikke stå inntil en trevegg og skal ha god lufting under og rundt seg. Grilling på veranda er bare tillatt med elektrisk eller gassgrill. Vis hensyn ved grilling, særlig i varme perioder når vinduer står åpne. Se også Husordensreglene punkt 3.6.

 

Grønnsakshage
Sameiet har en felles grønnsakshage på området. Mer info kommer.

 

HMS
Mer info kommer

 

Husordensregler
Sameiet har husordensregler som gjelder i tillegg til vedtektene. Disse finnes på sameiets nettsider HER.

 

Kabel-tv og bredbånd
Telenor Norge AS er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål eller problemer knyttet til dette skal du kontakte Telenor på telefon 915 09 000 eller besøke deres nettside www.telenor.no

Alle beboere har abonnement på TV og internett og hver leilighet har dekoder, fjernkontroll, internettmodem og router.  Disse skal følge leiligheten ved eventuelt videresalg. Grunnpakke for tv er inkludert og beboere kan velge kanaler i henhold til produktet.

 

Klager
Klager over brudd på husordensreglene eller andre forhold skal skje skriftlig til styret. Benytt skjema som du finner HER, eller henvend deg til styret for å motta dette.

 

Kompost/hageavfall
Området for kompost og hageavfall er bak boden ved enden av garasjen (mot E-16) Det skal kun kastes kompostertbart hageavfall.  Ved kast av juletrær må grenene skjæres vekk fra stammen. Det skal IKKE kastes trevirke (planker og lignende) Se for øvrig avsnitt avfall.

 

Lading av kjøretøy
Lading skal kun foregå via godkjent ladestasjon. Installasjon bestilles fra styret og bekostes av seksjonseier. Forbruk avregnes og faktureres halvårlig. Se Husordensregler punkt 8 for detaljer.

 

Lekeplasser og lekeplassutstyr
Borettslagets lekeplasser skal tilfredsstille kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Birkelunden Boligsameie har en lekeplass nedenfor hus 71.

Det står også et bordtennisbord mellom hus 65 og 69 som er til fri benyttelse. De som ønsker å benytte seg av dette må selv anskaffe racketer og baller.

 

Loft
Info fra «Råd og veiledning i bruk av boligen»

Loftet på leilighetene i andre etasje er ikke beregnet som lagringsplass. Hvis loftet skal brukes må det legges gulv på bjelkelaget. Isolasjon mellom bjelkene ligger kun på takplatene og tåler derfor ikke noen belastning. Av samme grunn er det derfor direkte farlig å trå mellom bjelkene ettersom takplatene ikke tåler belastningen, og en vill falle gjennom taket. Likeledes vil isolasjonseffekten reduseres hvis isolasjonen trykkes sammen av lagrede ting. Det anbefales derfor at det legges gulv dersom en ønsker å benytte seg av den lagringsplass som finnes på loftet. Et slikt gulv kan lages av bord eller plater som legges oppå bjelkelaget og som skjøtes på bjelkene. Hvis loftet blir brukt som lagringsplass må en passe på å ikke sette ting så nærme taket at det kommer i konflikt med luftingen. Det skal være fri passasje for luft mellom eventuelle lagrede ting og taket.

 

Maling
Borettslaget står for maling og utstyr til utvendig vedlikehold av hus og verandaer. Ta kontakt med styret for å få utlevert dette. Restmaling leveres tilbake etter bruk.

Malingskoder:

Gule hus:
Oljedekkbeis Butinox 2 Herregårds gul Kode 0614 av Oker base

Grå hus:
Oljedekkbeis Butinox 2 Herregårds Grå Kode 0600

Hvit farge på gule og grå hus:
Oljedekkbeis Butinox 2 Kode 0532 Dekkhvit av A-Base

Murmaling:
Jotun eksteriør Mursitt Kode 1308 IDA Mur Akryl grunn murmax
Alternativ: Murmaling Jotun Akryl Farge Ida. A Base. Kode. 1106-Y42R 1308. (Fra Byggmakker eller Malerstua)

Vindusprosser:
Butinox Dør og hvindusmaling hvit

Fargekoder til inngangspartiene:

Hus 73
Lik farge som huset

Hus 63
Inngangsparti: lik farge som huset.
Atriet vegger: Mørk mose, Butinox 1 nr. 0672
Rundt vinduene: Butinox vindusmaling 3154-Y96R, Rødmelde.

Hus 65
Inngansparti: som huset
Atriet: Nordsjø S-5502-B
Vinduene: hvite som huset

Hus 67
Inngangsparti samt atriet som huset

Hus 69
Inngangsparti: Morgendis nr. 9915
Atriet: Tuddalsblå nr. 5020-R 90B 0667, Oljedekkbeis Butinox Futura A-base

Hus 71
Inngangsparti samt atriet som huset

 

Matavfall
Nye poser til matavfall finner du helt innerst i garasjeanlegget. Begynner det å bli tomt, gi beskjed til styret. Matavfallsposer kan og hentes på Veiledningstorget i Kommunegården i Sandvika, på alle bibliotekene i Bærum kommune og på Isi gjenvinningsstasjon

 

Nettside
Sameiet har egen nettside på www.birkelundenboligsameie.no. Her finner man blant annet et dokumentarkiv og mye praktisk informasjon om borettslaget

 

Nøkler
Hver leilighet er utstyrt med nøkkel til garasje (avfallsanlegg) bom og postkasser. Nøkler til garasjeanlegg kan bestilles ved å sende mail til styreleder med fullt navn og adresse, samt mobilnummer. Evt. ny nøkkel må bekostes selv. Ekstra nøkkel til postkasse du kopiere opp på Trygge Rom på Rud.

 

Oppussing
Vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører inn under seksjonen, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier.

Det er sameiers ansvar at arbeidene utføres iht. til gjeldene regler og forskrifter, og at godkjente håndverkere benyttes. 

Se også §17 i vedtektene og punkt 6 i husordensreglene

 

Parabol
Det må søkes styret før det settes opp parabolantenne, se § 18 vedtektene og punkt 5.1 husordensregler. (Lovverket tillater maks 2 antenner pr. bygning).

 

Parkering utendørs
Den enkelte beboer er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende parkeringsregler. Biler skal ikke parkeres slik at de kan være til hinder for utrykningskjøretøy. Biler skal parkeres på parkeringsplass over garasjen. Det skal ikke parkeres foran avfallsanlegg eller inne på området.

 

Postkasser
Postkassene skal ikke påføres noen form for klistremerker eller skilt av noen slag. Det er kun tillatt å endre navnelappen i vinduet av postkassen.

Beboer må selv dekke kostnader bestilling av nye nøkler/sylinder medfører ved tap av nøkler.

 

Private uteplasser
Seksjonene i første etasje har midlertidig disposisjonsrett på området utenfor egen seksjon. Seksjonen har vedlikeholdsansvar for området og skal bekoste dette vedlikeholde selv. Dette omfatter også hekker og gjerder som er satt opp for å avgrense området. Hekker skal ha en maksimum høyde på 180 cm. Gjerder skal være like som ellers på sameiet.  Seksjonseier må selv holde hageredskaper. har ikke gressklipper til utlån.

Reguleringsplanen tillater ikke at det oppføres boder eller lignende. Se forøvrig §18 i vedtektene.

 

Rørlegger
Per i dag har vi ingen fast rørlegger knyttet til sameiet.

 

Skadedyr
Sameiet har rutiner for avfallshåndtering som reduserer forekomst av skadedyr. Styret overvåker tilstanden i fellesområdene (søppelboder, kjeller, garasje og uteområdet). Beboere varsler styret om observasjoner av skadedyr som rotter, mus, insekter, maur etc. på fellesområdene.

Sameiet har en avtale med ABS skadedyr. Disse setter ut åtestasjoner på fellesområdet og følger opp disse.

Seksjonseier er ansvarlig for å overvåke egen bolig med hensyn til skadedyr. Oppdager du skadedyr i din leilighet kan du kontakte ABS Skadedyr direkte selv på telefon: 67 51 87 10. De vil da gjøre nødvendige tiltak. Naboer skal varsles ved skadedyrbekjempelse, og faresignaler og forhåndsregler skal tas til etterretning. Seksjonseiere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr plikter å varsle styret.

 

Solavskjerming (utvendige persienner)
Styret må søkes.  Se §18 i vedtektene.

 

Stige
Den finnes stiger i hvert atrie. Disse låses opp med samme nøkkel som til garasje/avfallsanlegg

 

Styret
Styret i sameiet består av: styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Styresammensetningen endres hver generalforsamling og opplysninger om hvilke personer som innehar verv og kontaktopplysninger blir opplyst i referat fra generalforsamling.

Opplysningene finnes også på www.birkelundenboligsameie.no

Styret nås på e-post styret@birkelundenboligsameie.no  evt. i styrets postkasse i nr.63. Ved hastesaker kan styret kontaktes på telefon. Alle saker som ønskes behandlet av styret skal fremmes skriftlig, selv om det også er gitt beskjed muntlig på forhånd. Saker behandles tidligst på førstkommende styremøte.

 

Strøing om vinteren
Området vil bli strødd ved behov. Det er utplassert strøkasser på området for bruk ved behov. Hvert hus er selv ansvarlig for å strø inngangspartiet og evt. selv å fylle strøkasse i atriene.  

 

Sykler
Sykler skal ikke plasseres i atrier. Det er satt ut egne sykkelstativer.

 

Utekran
De seksjoner som har  utvendig kran, plikter å tømme rør for vann og stenge disse for å unngå frost. Utekranen kommer inn under seksjonens vedlikeholdsplikt.

 

Utleie
Eier må informere leier om husordensregler, vedlikeholdsplikt og spesielt om renhold i atriene.  

 

Vaktmester
Vi har ingen vaktmester knyttet til sameiet.

Vanning
Det er datovanning i Bærum Kommune hele året, dvs. at vanning med slange kun er tillatt på oddetallsdager (1, 3, 5, ...31). Se Bærum Kommunes hjemmesider for mer informasjon https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/drikkevann/hagevanning/

Vannskade
Styret anbefaler beboerne til å utføre følgende punkter ved vannlekkasje:

Begrens skadeomfanget ved å skru av stoppekrana. Din leilighet har stoppekran på kjøkkenet. Har du behov for akutt hjelp må rørlegger kontaktes for assistanse. Meld fra til evt. berørte naboer. Skaden meldes til forsikringsselskap. Se avsnitt om forsikring.

For å unngå vannskade:

  • Steng hovedkran når du er borte.
  • Rens sluk og vannlåser i baderom og kjøkkenbenk.
  • Før jevnlig tilsyn med rør og sanitærinstallasjoner for drypplekkasjer.
  • Ikke la vaske - og oppvaskmaskin gå når du ikke er tilstede.
  • Installer lekkasjestopper
  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C. om vinteren
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.


Les mer her: https://www.sintef.no/globalassets/sintef-byggforsk/unnga-vannskader-2010-2.pdf

 

Vedovn eller ildsted
Alle leiligheter har mulighet for å installere vedovn/peis. Bruk godkjent installatør og montering av ny ovn skal meldes til brannvesenet. Ler mer HER. Våre hus har Leca-pipe, ved montasje av ildsted må benyttes deler som passer til denne type pipe. Det er separat pipeløp for leilighet i 1. etg. og 2. etg.

Ved bruk av vedovn i leiligheter skal det kun fyres med god, tørr ved. Plast og papp skal kastes i restavfall. Blir annet enn riktig ved brent i ovnen vil det kunne klumpe seg opp i skorsteinen og gi et belegg (beksot) som fører til økt risiko for pipebrann.

 

Vedtekter
Sameiet har vedtekter som gjelder i tillegg til husordensregler. Disse finnes på sameiets nettsider HER.

 

Veilys
Oppdager du en mørk lyktestolpe kan dette meldes HER

Annet lys i atrier og garasje meldes til den i styret som er ansvarlig for dette.

 

Veranda (2. etasje)
Blomsterkasser på veranda er satt opp av seksjonseier, og eier plikter forsvarlig vedlikehold av disse.

Børsting, banking og risting av tepper, sengetøy, matter o.l. må ikke foregå fra veranda.

Vedlikehold av tregulv/-lemmer på veranda tilligger også hver enkelt seksjon, og gulvet må beskytte underliggende takpapp som skal forhindre vann fra å trenge ned til første etasje. Evt. vask av veranda må skje i samråd med seksjon i første etasje, og kun når det er varmt og tørt vær for å forhindre fuktskader. I vinterperioden må større snømengder fjernes.

 

Vinduer
Beboerne er selv ansvarlige for innvendig vedlikeholde av vinduene i leilighetene. Vindusrammer og karmer skal males/holdes vedlike for å unngå fukt og råte.

 

Vindusvask
Seksjonseiere i 2. etg har etter avtale tilgang til hage i 1.etg. Stige finnes i hvert atrie og låses opp med samme nøkkel som til garasje/avfall.

 

Ventilasjon
Den enkelte seksjonseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av ventilasjon i egen boenhet.

Ventilasjon for hver boenhet er opprinnelig laget slik at kjøkkenviften driver avtrekk fra badet, og er eneste mekaniske ventilasjon fra leilighetene. Viften bør gå på laveste hastighet for å unngå fuktskader på badet.

Feil og mangler rettes opp umiddelbart på seksjonseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og mangler som har betydning for øvrige beboere varsles styret snarest